Kort verslag van de vergaderingen van 18 en 25 februari 2008.

Aanwezig: 18 februari Gwen, Pim, Helen, Eric en Loes
Aanwezig: 25 februari Gwen, Pim, Helen, Eric, Pjer en Loes

18 februari

Gwen heeft contact gezocht met het advocatenkantoor BaWa. Zij hebben de website Stop UMTS.

Het is duidelijk dat de volgende stappen, zijnde def beroep aantekenen bij de Raad van State en het voorbereiden van de zitting voor de Voorlopige Voorziening vraag om een enorme kennis en van wetten en van de inhoudelijke kant van de straling.

Afgesproken wordt dat de advocaat (die tegen een uurloon van 75 euro werkt) een eerste scan zal doen die maximaal 2 uur duurt. Het gaat dan vooral om de haalbaarheid van de zaak.

Een van de punten die nauw luistert is de vertegenwoordigingsbevoegdheid en tekenbevoegdheid van het bestuur. Daar moet heel zorgvuldig mee omgegaan worden om te voorkomen dat op die gronden het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Verder is afgesproken dat er uitstel gevraagd zal worden voor de onderbouwing van het beroep tot 10 Maart (is verleend).

Verder zullen Gwen en Loes op vrijdag zorgen dat alle stukken die de heer Baakman nodig heeft voor zijn beoordeling verzonden worden.

De heer Baakman wil een aanspreekpunt en dat zal Gwen zijn.

Loes zal nog contact opnemen met Tineke van der Horst van de Raad van State over de machtiging en over de tijd van de zitting op 10 maart.

Bekeken moet worden of het nodig is de bewoners die bezwaar hadden aangetekend te benaderen. Eventueel later zelfs om een financiële bijdrage te vragen.

25 februari

Gwen doet verslag van haar gesprekken met Baakman en maakt duidelijk dat het heel belangrijk is hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn en hoe de tekenbevoegdheid ligt.

Dit kan de zaak totaal op de fles doen gaan. Tijdens de vergadering worden de statuten en de huishoudelijke reglementen er bij gehaald. Tevens wordt een machtiging opgesteld waarbij het DB ieder in staat is om te reageren en om te tekenen. Pim en Gwen mogen appellant zijn. Dat heeft als voordeel, dat als er toch iets fout gaat in de bevoegdheden zijn verder kunnen gaan.  Daarom zullen ook alle stukken ondertekend worden door iemand van het DB en Pim en Gwen.

Baakman gaat tijdens de hoorzitting proberen de grond onder de voeten van de deskundigen weg te halen. UMTS is gesneden koek voor hem, maar de straling van een digitennemast is wat anders. Het gaat hier om een mengvorm van frequenties. Je kan er van uitgaan dat dat nog meer het immuunsysteem zal aantasten.

Het zou kunnen zijn dat de verweernota van Stadsbeheer nog voor 10 maart wordt toegezonden.

De komende week moet de brievenbus dus elke dag worden leeggehaald. Als dat verweerschrift er komt, is het mogelijk dat de heer Baakman schorsing aanvraagt.

Verder wordt bekeken wat het financieel betekent als de heer Baakman ingeschakeld wordt voor de verdediging bij de voorlopige voorziening en uiteindelijk in de bodemprocedure.

In de vergadering van 6 maart moet hierover verder overlegd worden met het AB.

Omdat te laat is voor de beslissing voor de hoorzitting gaat het DB proforma verder.

Van belang is ook dat in het verslag van de najaarsvergadering duidelijk wordt weergegeven, dat het AB de zaak heeft voorgelegd en dat de bewoners accoord zijn gegaan met de stappen die het bestuur in deze zaak wilde nemen.

Misschien is het verstandig om de komende tijd  de pers er bij te halen.

Gwen heeft een mailadres opgericht die uitsluitend hierover gaat. De berichten komen bij haar en bij het Wijkberaad binnen.

Gwen en Pim gaan proberen subsidie te krijgen van de post van 1 miljoen euro. Inspraak en Samenspraak.

Op 3 maart zal de heer Baakman aangeven of het de moeite waard is om door te gaan. Op 6 maart zal het AB hierover praten.

De zitting van de Raad van State is op 10 maart om 12.00 uur Kneuterdijk 22.

Op 27 maart is de voorjaarsvergadering van het wijkberaad. Dan zal dit punt uitgebreid aan de orde moeten komen.

Alle bewoners uit Houtwijk die bezwaar hadden aangetekend bij de gemeente zullen een brief krijgen met de stand van zaken.

Verder wordt er een commissie opgericht die zich uitsluitend gaat bezighouden met de digitennemast. Daarin zullen zitten, Gwen, Pim , Pjer, Eric, Helen en Loes.

Volgende week dinsdag zal indien nodig nog een korte bijeenkomst zijn.